Kilka słów na nasz temat

Firma PHU Maxi Usługi Urbanistyczne powstała by realizować projekty z zakresu szeroko rozumianej polityki przestrzennej zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. Nasza pracownia od lat podejmuje się zleceń opracowywania aktów prawnych ( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) oraz dokumentów i analiz kształtujących politykę przestrzenną jednostek samorządów terytorialnych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Współpracujemy ze specjalistami z wieloletnim doświadczeniem przy opracowywaniu aktów planistycznych z zakresu:

 • komunikacji
 • ochrony środowiska
 • infrastruktury technicznej
 • wycen nieruchomości oraz analiz skutków finansowych
 • energetyki ( w tym z odnawialnych źródeł energii)
 • architektury (w tym rewitalizacje obszarów zurbanizowanych)
 • GIS (System Informacji Geograficznej, tworzenia geoportali, rozbudowywania infrastruktury informacji przestrzennej (INSPIRE)
 • tworzenia i implementacji metadanych zgodnych z dyrektywą INS

Szerokie grono specjalistów oraz zdobyte doświadczenie pozwala nam podejmować się bardzo złożonych i interdyscyplinarnych projektów.

Zapraszamy do podjęcia współpracy z naszą pracownią jednostki samorządu terytorialnego na podstawie prawa zamówień publicznych, zapytania o cenę bądź innych bezprzetargowych form współpracy.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy inwestorów w zakresie opracowywania wniosków, opinii i analiz niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę, ustalania warunków zabudowy bądź innych indywidualnych działań związanych z planowaniem przestrzennym.

zapoznaj się z naszą ofertą

Samorząd Terytorialny

Opracowania planistyczne

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Analizy

Opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium (zgodnie z Art. 14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doradztwo

Szeroko pojęte doradztwo z zakresu polityki planowania przestrzennego i jej skutków finansowych.

Wyceny

Oszacowania i wyceny przedmiotu zamówienia z zakresu planowania przestrzennego przed przystąpieniem do procedury przetargowej.

Pozostałe

Opracowania ekofizjograficzne, decyzje o warunkach zabudowy oraz wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne .

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia współpracy z naszą pracownią na podstawie prawa zamówień publicznych, zapytania o cenę bądź innych bezprzetargowych form współpracy.Przedsiębiorstwa i Inwestorzy indywidualni

Doradztwo

Doradztwo przy pozyskiwaniu terenów pod inwestycje oraz negocjacje z właścicielami nieruchomości przy uzyskiwaniu praw do dysponowania terenem w trakcie procesu inwestycyjnego.

 • Doradztwo w zakresie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych.
 • Ekspertyzy i sporządza ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego.

Opracowania okołoplanistyczne

Opracowanie bazy potencjalnych terenów rozwojowych przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz toczących się procedur planistycznych (szczególnie istotne dla inwestorów lokujących kapitał w ziemię).

Reprezentacja

Reprezentacje w postępowaniach przy wprowadzeniu inwestycji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nasze Realizacje

Wszystkie nasze realizacje są opracowywane przy użyciu aplikacji GIS i stanowią zbiór danych, które można w łatwy sposób zaimplementować do rozbudowanych baz danych systemów informacji przestrzennej.

Ważniejsze realizacje głównego projektanta w ostatnich latach:

 1. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów”
 2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzin wraz z opracowaniem projektu układów komunikacyjnych oraz prognozą oddziaływania na środowisko. (Opracowanie zmiany studium objęło obszar całej gminy)
 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Firlej
 4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy
 5. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zatory
 6. Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo
 7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno
 8. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno
 9. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Gliniany-Duranów” w gminie Ożarów
 10. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska”
 11. Opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska
 12. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza
 13. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza
 14. Studium lokalizacji wiekopowierzchniowych obiektów handlowych dla miasta Koszalina
 15. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe oraz Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Gdańska” w Koszalinie
 16. „Zmiana Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
 17. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzane na potrzeby sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce dla obszaru wsi: Strzała, Chodów, Purzec i Żytnia
 18. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzane na potrzeby sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce dla obszaru wsi: Strzała, Chodów, Purzec i Żytnia
 19. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzane na potrzeby sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce dla obszaru wsi: wólka leśna, Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Golice, Golice Kolonia, Żabokliki, Żabokliki Kolonia, Topórek, Jagodnia
 20. Obecnie firma realizuje kilkadziesiąt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie całej Polski, które swoim zakresem obejmują przeznaczenie terenu pod lokalizację osiedli mieszkaniowych, usług, turystyki, parków przemysłowych, farm wiatrowych i fotowoltaicznych, terenów górniczych i innych

Zaufali Nam

NAJWYŻSZY CZAS SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe

PHU MAXI USŁUGI URBANISTYCZNE

ul. Władysława IV 14

86-300 Grudziądz

NIP: 876 194 63 38

fax: 22 251 67 50

tel: 22 114 45 30

kom: 504 267 294

pczajkowski@wp.pl

ekoplanowanie@gmail.com